اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

محمدامین قانعی‌راد؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  مقاله ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به بررسی ابعاد معرفت‌شناختی و جامعه شناختیِ نظریه-های فمینیستی می پردازد تا رابطه ی فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ رهایی بخش را با مسئله ی کلیت انسانی آشکار سازد. مهم‌ترین نقد بر دیدگاه های مدرن و پسامدرنِ جنبش فمینیستی، ناتوانی آنها در ارائه ی یک مفهوم کلی برای رهایی سوژه ی انسانی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی روابط خانوادگی در خانواده های چندزن و تک همسر

محمدتقی شیخی؛ نعیما محمدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1387

چکیده
  ساختار خانواده تک‌همسر تفاوت معنی‌داری با ساختار خانواده چندهمسر دارد. از این‌رو، روابط خانوادگی متفاوتی در هر یک از این دو ساخت مشاهده شده است. هر زمان که تغییراتی اساسی در شکل، شیوه سکونت و تعداد اعضاء خانواده بر حسب نقش و پایگاه آن‌ها ایجاد شود، محتوای کشمکش از یک‌سو و شدت کشمکش از سوی دیگر در روابط خانوادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ...  بیشتر