تبیین رابطه ی میزان سرمایه ی فرهنگیِ زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده

خدیجه سفیری؛ راضیه آراسته؛ مرضیه موسوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله، تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان با نوع روابط همسران در خانواده است. در این پژوهش پس از تحلیل نظریات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به‌منظور تبیین مسئله‌ی نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتیک بودن، از تئوری منابع (نظریه‌های بلود و ولف، گیدنز، کرامول، ویلموت و یانگ) و تئوری مبادله (نظریه‌های پیتر بلا) ...  بیشتر