نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهر

چکیده

هدف این مقاله، تبیین رابطه میزان سرمایه فرهنگی زنان با نوع روابط همسران در خانواده است. در این پژوهش پس از تحلیل نظریات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به‌منظور تبیین مسئله‌ی نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتیک بودن، از تئوری منابع (نظریه‌های بلود و ولف، گیدنز، کرامول، ویلموت و یانگ) و تئوری مبادله (نظریه‌های پیتر بلا) استفاده می‌کنیم. سرمایه‌ی فرهنگی با استفاده از نظریه‌ی بوردیو، از سه بخش سرمایه‌ی تجسم‌یافته، عینیت‌یافته و نهادی‌شده تشکیل می‌شود و شامل دانش‌ها، مهارت‌ها و هنرهایی است که افراد آن‌را از طریق آموزش و زمینه‌ی فرهنگی به‌دست می‌آورند. هم‌چنین مالکیت میراث‌های فرهنگی و سهولت دست‌رسی به آن‌ها و داشتن مدرک تحصیلی نیز است. روش این پژوهش پیمایشی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه‌گیریِ تصادفی از میان 324 زن متأهل و تکنیک پرسش‌نامه انجام می‌شود. پردازش داده‌ها به دو روش دومتغیره و چندمتغیره انجام می‌شود و یافته‌ها نشان می‌دهد که با بالا رفتن سرمایه‌ی فرهنگی زنان، روابط آن‌ها با همسر دموکراتیک‌تر می‌شود. از میان متغیرهای زمینه‌ای میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان، میزان درآمد شوهر و منزلت شغلی شوهر با نوع روابط همسران رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between women’s Cultural Capital and their Relationship with their Husband (Case Study: Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Razieh Arasteh 2
  • Marzieh Mousavi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples’ relationship
  • Cultural Capital
  • family
  • Women