آرایش و زندگی اجتماعی دختران جوان

مجید موحد؛ اسفندیار غفاری‌نسب؛ مریم حسینی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  جوامع، امروزه، تغییرات اجتماعی و رشد فرهنگ مصرفی فزاینده‌ای را تجربه می‌کنند. از این‌رو، بدن از اهمیت زیادی برخوردار شده و توجه بسیاری از جامعه‌شناسان را به خود معطوف داشته ‌است. یکی از مسائل مطرح‌شده در این حوزه آرایش صورت است که امروزه در بین دختران جوان عمومیت و رواج زیادی یافته است. پایین آمدن سن آرایش و ارتباط آرایش با مسائل ...  بیشتر