مطالعه‌ی کیفی نقش اینترنت در زندگی فردی و حرفه‌ای زنان متخصص (اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران)

مهدی منتظر قائم؛ مریم نورایی نژاد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  تکنولوژی با ورود به عرصه‌های فردی و جمعی سبب تغییراتی شده است که انتظار می‌رود در درازمدت به دگرگونی‌های اساسی در تعاریف سنتی از وظایف زن و مرد منجر شود. در این میان، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT's) از جمله تکنولوژی‌هایی هستند که با ورود به عرصـه‌ی کار و زندگـی، سبب تغییـرات بسیاری شده‌اند. این تکنولوژی‌ها دربرگیرنده‌ی ...  بیشتر