مطالعه‌ی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل

زهره خسروی؛ میترا خاقانی فرد

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی عوامل پیش بینی کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه-کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل در شهر تهران انجام شد. بر این اساس، به طور تصادفی 184 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به مجتمع قضایی خانواده، پزشکی قانونی و مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و 228 زن که مورد خشونت قرار گرفته اند و به علت هایی ...  بیشتر