تحلیلِ گفتمانِ جراحی‌های زیبایی صورت

مهری بهار؛ محمدرضا وکیلی قاضی جهانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 63-92

چکیده
  این مقاله درصدد است در چارچوب نظریه طبقه ی مرفه وبلن و الگوهای اجتماعی مورد نظر او نظیر مالکیت مالی، گرایش دختران جوان به جراحی های زیبایی را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری گلوله‌ برفی انتخاب گردیده‌اند و از روش تحلیل گفتمان برای تحلیل گفت و گوهای بدست آمده ...  بیشتر