نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله درصدد است در چارچوب نظریه طبقه ی مرفه وبلن و الگوهای اجتماعی مورد نظر او نظیر مالکیت مالی، گرایش دختران جوان به جراحی های زیبایی را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران می‌باشد که از طریق نمونه‌گیری گلوله‌ برفی انتخاب گردیده‌اند و از روش تحلیل گفتمان برای تحلیل گفت و گوهای بدست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده گردیده است.نتایج تحلیل گفتمان دانشجویان درخصوص جراحی‌های زیبایی نشان می‌دهد که رویکرد نظری وبلن در مورد الگوهای اجتماعی قابل استناد و بسط می باشد. دانشجویان به جای "مالکیت مادی" از "مالکیت‌های نشانه‌ای " و به عنوان نیروی فرهنگی – اجتماعی تازه به جای چشم و هم چشمی مالی و نیز مصرف متظاهرانه مادی به " چشم و هم چشمی نشانه‌ای" و" مصرف متظاهرانه‌ی نشانه‌ای (زیبایی)" روی آورده‌اند. تحلیل‌هایی پیرامون جنسیت، رسانه‌ها و ابژه‌های نسلی، نقش مؤثری در شکل‌گیری گفتمان جراحی‌های زیبایی صورت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing The Discourse of Beauty Surgeries On The Face

نویسندگان [English]

  • Mehri Bahar 1
  • Mohammadreza Vakili Ghazi Jahani 2

چکیده [English]

This study tries to review the reasons for which young girls tend to perform beauty surgeries on their faces, within the framework of Veblen’s “Theory of the Leisure Class” and his “Social Models” such as fiscal ownership. The statistical society has been the girl students of the University of Tehran selected through snow ball sampling and discourse analysis was applied to analyze the semi-structured interviews with them. Discourse analysis results of beauty surgeries show that the theoretical approach of Veblen regarding social models is citable and extensible. Students show a changing tendency from “capital ownership” towards “symbolic ownership” and as a new cultural-social power they show a changing tendency from capital envy and capital conspicuous consumption to symbolic envy and symbolic (beauty) Conspicuous Consumption. Gender analysis, media and generation objects play a key role in forming the discourse of face beauty surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beauty surgery
  • body consumption
  • conspicuous consumption
  • Envy
  • fiscal ownership
  • girl students
  • Veblen