مطالعه رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران

مجید موحد؛ طاهره عزیزی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 181-206

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران در بین 400 نفر از زنان متأهل شهر شیراز با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انجام شده و داده‌های آن از طریق پرسشنامه در سال 1388 جمع آوری شده است. رضایت مندی جنسی در این پژوهش به ابعاد خشنودی جنسی، تبادل کلامی جنسی، تفتهم جنسی، نگرانی ...  بیشتر