نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران در بین 400 نفر از زنان متأهل شهر شیراز با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انجام شده و داده‌های آن از طریق پرسشنامه در سال 1388 جمع آوری شده است. رضایت مندی جنسی در این پژوهش به ابعاد خشنودی جنسی، تبادل کلامی جنسی، تفتهم جنسی، نگرانی ارتباطی جنسی و نگرانی شخصی جنسی تقسیم شده است. همچنین تعارضات در سه طبقه تعارضات کلامی، روانی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای نشان دادن رابطه رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران، از نظریه تعارض اسکانزونی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رابطه معکوس و معنی داری بین رضایت‌مندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران وجود دارد، بدان مفهوم که هر چه رضایت‌مندی جنسی زنان افزایش می‌یابد، تعارضات زوجین کاهش پیدا می‌کند و بالعکس. ضمن اینکه سه بعد اول از ابعاد پنج گانه رضایت‌مندی جنسی نیز با هر کدام از ابعاد تعارضات زوجین، دارای رابطه معکوس نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between the sexual satisfaction of women in a married life and conflicts between spouses, among married women in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Majeed Movahed 1
  • Tahereh Azizi 2

چکیده [English]

This study reviews the relationship between the sexual satisfaction of women and conflicts between spouses, among 400 married women in Shiraz. The survey was conducted by the random classification sampling and the data was collected through a questionnaire in the year 1388. The Askanzvny Conflict Theory has been used in this research to show the relationship between the sexual satisfaction of women and conflicts between spouses. The result of this survey showed that there is a significant and reverse relationship between the sexual satisfaction of women and conflicts between spouses. So with the rise of women's sexual satisfaction, couples’ conflicts will reduce. Furthermore the first three aspects out of the fivefold aspects of sexual satisfaction have reverse relationship with the conflict between spouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicts between spouses
  • Conflict Theory
  • Sexual satisfaction of women