تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی

افسانه توسلی؛ وحیده سعیدی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 133-149

چکیده
  خانواده، در طول تاریخ در مسیر تغییر و تحول قرار داشته است. از جمله عوامل مؤثر بر این تغییرات، مشارکت فزاینده زنان در عرصه‌های عمومی و ورود آنان به دنیای اشتغال می‌باشد. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان، اصول زندگی سنتی در هم شکسته شد و ساختار قدرت بین زن و مرد در جریان تعاملات خانوادگی تغییر یافت. در این مقاله تأثیر اشتغال زنان بر ...  بیشتر