نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی علمی‌دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشکاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

چکیده

خانواده، در طول تاریخ در مسیر تغییر و تحول قرار داشته است. از جمله عوامل مؤثر بر این تغییرات، مشارکت فزاینده زنان در عرصه‌های عمومی و ورود آنان به دنیای اشتغال می‌باشد. با رفتن زنان از خانه و اشتغال آنان، اصول زندگی سنتی در هم شکسته شد و ساختار قدرت بین زن و مرد در جریان تعاملات خانوادگی تغییر یافت. در این مقاله تأثیر اشتغال زنان بر روابط زن و مرد در جریان تعاملات خانوادگی بین دو گروه زنان متأهل شاغل و غیرشاغل مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای بالغ بر 384 نفر از زنان شاغل و غیرشاغل ساکن در شهر ایوانکی واقع در استان سمنان و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری سهمیه‌ای انجام شده است. برای آزمون فرضیه از آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میزان دسترسی زن و مرد به منابعی همچون درآمد و تحصیلات می‌تواند اقتدار به نفع هریک از آنها را در خانواده افزایش دهد. افزایش اعتقاد به ایدئولوژی جنس گرایانه در زنان موجب می‌شود تا اقتدار به نفع مرد در خانواده افزایش یابد. همچنین مشارکت زنان در تامین مخارج خانواده می‌تواند اقتدار به نفع زن را در خانواده افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Women's Employment on Power Structure in Eyvankey Families

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Tavasoli 1
  • Vahideh Saeidi 2

چکیده [English]

Throughout history “family” has undergone changes. Among the factors affecting these changes are the increasing participation of women in public areas and entering the world of employment. When women were employed and left homes it transformed the form of traditional family life and power structure between men and women in the family interactions was changed. In this paper the influence of women’s occupation on male-female relationships in the family interaction between the two groups of employed married women and unemployed married women are compared and evaluated. The method of This research is survey and questionnaires were completed by samples of over 384 persons (131 employed women and 253 unemployed women) .The method of sampling was the multi-staged cluster one and quota sampling in Eyvanekey city in Semnan. For testing the hypothesis Mann-Whitney test, Pearson correlation and a multivariate regression have been used. The results show that men’s and women’s access to an amount of a resource such as income and education can augment the authority of each of them in the family. The increase of the belief of gender oriented ideology in women leads in male authority increase in the family. Also women's participation in family finance will add to the authority of them in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family interaction
  • family power structure
  • gender oriented ideology
  • men’s authority
  • women’s authority
  • women’s occupation