نیاز سنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان

علی شائمی؛ اکبر اعتباریان؛ مرضیه خیرمند

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 151-180

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق از زنان کارآفرین شهر اصفهان هستند که به دلیل محدود بودن حجم موارد، نمونه برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن ...  بیشتر