نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق از زنان کارآفرین شهر اصفهان هستند که به دلیل محدود بودن حجم موارد، نمونه برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. جهت آزمون سؤالات تحقیق و به دست آوردن نتایج آن از آزمون‌های تحلیل واریانس و فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین نیاز آموزشی زنان کارآفرین در حوزه‌ی بازاریابی، آشنایی با بازاریابی بین‌الملل و کمترین نیاز آنها، آشنایی با چهار اصل بازاریابی می‌باشد. بیشترین نیاز آموزشی زنان کارآفرین در حوزه‌ی مدیریت مالی و حسابداری، مربوط به آشنایی با انواع نسبت‌های مالی و کمترین نیاز آنها مربوط به شیوه‌های تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی است. در زمینه‌ی حقوقی و قانونی نیز بیشترین نیاز آموزشی زنان کارآفرین، آشنایی با قانون کار و کمترین نیاز آنها مربوط به بیمه و قراردادهای بیمه است. همچنین بیشترین نیاز آموزشی زنان کارآفرین در حوزه‌ی مدیریت تولید و عملیات، مربوط به تکنیک‌های اندازه گیری کار و زمان و کمترین نیاز آنها مربوط به استانداردهای کیفیت است. سرانجام در زمینه‌ی مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، بیشترین نیاز آموزشی زنان کارآفرین، تعیین شرایط احراز شغل و کمترین نیاز آنها شیوه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان بود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که میان نیازهای آموزشی زنان کارآفرین بر حسب سابقه خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Needs Analysis of Women Entrepreneurs in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ali Shaemi 1
  • Akbar Etebariyan 2
  • Marziye Kheirmand 3

چکیده [English]

This investigation was performed to determine the educational needs of the entrepreneur women in the city of Isfahan, which is applicable in terms of objectives, and descriptive surveying in nature. Its statistic population is 91 entrepreneur women in Isfahan, that due to the limited population, the controlling sample was considered equal to the population. The tool for collecting data was a questionnaire, the stability of which was calculated as 80% through Conbach Alpha coefficient in order to test the research questions and to obtain its result, variance analysis and freedman test have been utilized. The result showed that the entrepreneur women’s most important educational needs in the field of marketing include familiarity with international marketing and their least important need is the knowledge of 4 principles of marketing. Moreover, the entrepreneur women’s most important educational needs in the field of financial management and accounting is the knowledge of various financial proportions and their least important need used to be the financial provisions from banks and financial organizations. The most important educational need in the field of law, for entrepreneur women, is familiarity with labor law and the least important need is related to insurances and insurance contracts. In the field of production and operations management, the most important educational need of entrepreneur women consist of work and time measurement techniques and their least important needs is about quality standards. Finally, in the field of human resources and personnel affairs, the entrepreneur women’s most important educational need is determined to be specification of procurement of employment conditions and their least important need is the methods of personnel motivations. Further more, there is no significant difference between their educational needs in terms of service records, as well as their educations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • and entrepreneur women.
  • Educational needs determination
  • Entrepreneurship