تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اختلالات تغذیه‌ای زنان

محمد عباس زاده؛ علیرضا استاد رحیمی؛ فریبا غنی افشرد؛ پروین علیپور

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2012.24766

چکیده
  سلامت غذایی، از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌ای فرد و جامعه به شمار می‌رود، به طوری که فقدان یا اختلالات غذایی نیز پیامدها و بازتاب‌های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد. بر‌ این اساس، مقاله حاضر با هدف اندازه‌گیری میزان اختلالات تغذیه‌ای در بین شهروندان زن شهر تبریز نگاشته شده و ...  بیشتر