نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

3 کارشناس ارشد پژوهش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

سلامت غذایی، از جمله پدیده‌های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت‌های اساسی و پایه‌ای فرد و جامعه به شمار می‌رود، به طوری که فقدان یا اختلالات غذایی نیز پیامدها و بازتاب‌های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد. بر‌ این اساس، مقاله حاضر با هدف اندازه‌گیری میزان اختلالات تغذیه‌ای در بین شهروندان زن شهر تبریز نگاشته شده و در نظر دارد عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن را شناسایی نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه استاندارد بومی شده می‌باشد. حجم نمونه این پژوهش400 نفر از زنان و دختران 49- 15 ساله شهر تبریز در سال 89 می‌باشند که بر اساس سرشماری سال 1385 و از بین تعداد 432127 نفر، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، از بین متغیرهای مستقل (تأثیر خانواده، همسالان، رسانه‌ها، میزان دینداری و تأثیر مقایسه‌های اجتماعی)، متغیر مقایسه اجتماعی بالاترین تأثیر را بر میزان اختلالات تغذیه‌ای پاسخ‌گویان داشته است و متغیرهای مذکور 34 درصد تغییرات متغیر وابسته (اختلال تغذیه‌ای) را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and Cultural Factors Affecting Women's Nutritional Disorders

نویسندگان [English]

  • mohammad abas zadeh 1
  • ali reza ostad rahimi 1
  • fariba ghani afshard 2
  • parvin ali pour 3

چکیده [English]

Food safety is among the important and remarkable subjects which is considered fundamental and a basic need of individuals and society so that lack of food or nutritional disorders has serious consequences and worrying reflections. This paper aims to measure nutritional disorders among female citizens of Tabriz and Intends to identify social and cultural factors affecting it. Survey method was applied and measuring instrument was localized Standard questionnaire. The study sample included 400 women and girls aged 15-49 in the year 1389 in Tabriz who were selected by stratified random sampling based on Census 1385 and the among 432 127 individuals. The results indicate the independent variables (influence of family, peers, media, religion and the impact of social comparisons), social comparison variable has the highest influence on respondents' level of nutritional disorders and mentioned variables explain 34% of the variable changes dependant variable (eating disorder).

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorders
  • family
  • Media
  • Religion
  • social comparison
  • Women.