تحلیل جنسیتی وتجربه عملی آن در ایران

شراره ورزگر

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این نوشتار باهدف معرفی تحلیل جنسیتی، برای آشنایی برنامه ریزان وتدوین کنندگان پروژه‏های توسعه با این بحث ‏وتجربه عملی آن درایران تدوین شده‏است. تحلیل جنسیتی نوعی روش‏شناسی است که تصویر جامعی ازسهم ونقش زنان و مردان را درجامعه مورد نظر به نمایش می‏گذارد. زمینه‏های مشابهت و تفاوت نیازهای زنان و مردان و آنجا که نقش‏های آنها مکمل ...  بیشتر