نویسنده

دارای کارشناسی ارشد ترویج از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کارشناس گروه مطالعات زنان روستایی پژوهشکده برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده

این نوشتار باهدف معرفی تحلیل جنسیتی، برای آشنایی برنامه ریزان وتدوین کنندگان پروژه‏های توسعه با این بحث ‏وتجربه عملی آن درایران تدوین شده‏است. تحلیل جنسیتی نوعی روش‏شناسی است که تصویر جامعی ازسهم ونقش زنان و مردان را درجامعه مورد نظر به نمایش می‏گذارد. زمینه‏های مشابهت و تفاوت نیازهای زنان و مردان و آنجا که نقش‏های آنها مکمل یکدیگرند، موضوع مورد بررسی در این روش می‏باشد. چارچوب عملی تحلیل جنسیتی شامل چهار موضوع اصلی است : (1) شناخت زمینه توسعه، (2) شناخت فعالیت زنان، مردان و نقش آنها، (3)دسترسی زنان و مردان و کنترل آنها برمنابع ونیازها، (4) طراحی برنامه عمل مورد نیاز برای کاهش نابرابریهای جنسیتی و سازگاری نیازهای مردان و زنان با اهداف توسعه.
کاربرد روش تحلیل جنسیتی در کارگاه آموزشی با کارشناسان توسعه روستایی نشان دهنده ضرورت برگذاری دوره‏های آموزشی و ارتقاء دانش تدوین کنند‏گان پروژه‏‏های توسعه روستایی دراین زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Analysis and It's Experience in Iran

چکیده [English]

This article’s objective is to present gender analysis to development planners, and introduce its’ application through an experience in Iran.
Gender Analysis is a methodology, which provides a comprehensive picture of the men and women’s role and their share in the society, as well as their similarities and differences in needs and priorities. The practical framework of gender analysis includes profiles on four major issues:
1. The development context profile,
2. The activity profile of men and women and their roles,
3. The resources profile , includes men and women’s access and control over resources,
4. The program action profile answering the questions on: “how do we close the gaps between gender”. Also, how do we adapt women and men’s needs to development objectives.
Gender analysis workshop with the participation of rural development practitioners proves the need for further educational programs for planners in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • activities/ development/ gender/ analysis/ natural resources/ women.