موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت(1)

محمد رحیم اسفیدانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  مدیریت زنان در سازمان های سایر کشورها دستاوردهای شایان توجهی داشته است، ولی تمایل عمومی در بیشتر سازمان های دولتی کشور ما به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. به نظر می رسد در این میان عامل جنسیت بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه است. برای دستیابی به علل و عوامل این گرایش، نظرهای گوناگونی ارائه شده است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش ...  بیشتر