موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی

شهلا اعزازی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  جامعه شناسی به عنوان علم بررسی مناسبات انسانی به دلیل نادیده انگاشتن مسایل زنان همواره مورد نقد و ایراد است . مردانه بودن علوم اجتماعی و در حاشیه قرارگرفتن و یا نامریی بودن زنان در جامعه شناسی را در زمینه های متفاوتی از این رشته علمی می توان نشان داد. هدف این مقاله بررسی موقعیت زنان در نشریات تخصصی جامعه شناسی ایران است . با این هدف، ...  بیشتر