نویسنده

استاد یار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جامعه شناسی به عنوان علم بررسی مناسبات انسانی به دلیل نادیده انگاشتن مسایل زنان همواره مورد نقد و ایراد است . مردانه بودن علوم اجتماعی و در حاشیه قرارگرفتن و یا نامریی بودن زنان در جامعه شناسی را در زمینه های متفاوتی از این رشته علمی می توان نشان داد. هدف این مقاله بررسی موقعیت زنان در نشریات تخصصی جامعه شناسی ایران است . با این هدف، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، نامه انجمن جامعه شناسی و فصلنامه « پژوهش زنان » دانشگاه تهران مطالعه شده اند .
نتایج بررسی حاکی از دوسطح تصمیم گیری در نشریات جامعه شناسی است. سطح تصمیم گیری عالی مانند شورای علمی که تا سال 1380 برروی زنان بسته بود. در حالی که در سطوح پایین تر یعنی داوری ، از تخصص های زنان استفاده می شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Position in Journals of Sociology

چکیده [English]

Sociology as the science interested in human relations has been critisized for ignoring women's issues .Evidences on male dominated social science, along with marginalization of women as sociologists and population to be studied from their own perspectives, can be provided on different grounds. The present article takes a critical approach to study women's position in the scientific journals of sociology in Iran. Journals of University of Tehran, Allameh Tabatabae University, and Association of Sociology have been reviewed . The findings show two levels of decision making:
1) Higher level of decision –making with more authority on selecting articles for publication and policies of the journal, e.g. editorial board or scientific committees.
2) Lower level of decision –making with consultative positions such as reviewers of the articles.

Women are mostly absents in higher level of decision making . However, they have been asked to review some articles based on their specialty areas. The journal of "Women's Research" is the exception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision
  • making
  • Journal
  • position
  • sociology
  • Women