مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی

رؤیا رحمانزاده

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1381

چکیده
  طی چهل سال اخیر تأمین اجتماعی گسترش یافته تا حدی که چارچوب حمایت اجتماعی را دربر میگیرد . الگوی سنتی تأمین اجتماعی رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تأمین اجتماعی در کشورهایی که پایگاه واقعی زنان متحول شده بطور فزاینده ای مورد سئوال قرار گرفته است . موضوع برابری در تأمین اجتماعی رفع دو نوع تبعیض را مد نظر دارد : تبعیض مستقیم ...  بیشتر