نویسنده

لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز

چکیده

طی چهل سال اخیر تأمین اجتماعی گسترش یافته تا حدی که چارچوب حمایت اجتماعی را دربر میگیرد . الگوی سنتی تأمین اجتماعی رفته رفته ارزش خود را از دست داده است . برنامه تأمین اجتماعی در کشورهایی که پایگاه واقعی زنان متحول شده بطور فزاینده ای مورد سئوال قرار گرفته است . موضوع برابری در تأمین اجتماعی رفع دو نوع تبعیض را مد نظر دارد : تبعیض مستقیم که علیه زنان اعمال می شود مانند تفاوت در نرخ های حق بیمه تبعیض غیر مستقیم که اعتبار قانونی ندارند بلکه جنبه های عملی آنهاست که مد نظر قرار گیرند . مانند عدم پوشش بیمه های زنان در بخش غیررسمی و یا خانه داری . بنابراین حق شخصی یک زن بعنوان یک فرد در برخورداری از مزایای اجتماعی به نام خودش و حقوق تبعی بدلیل وابستگی به یک زوج دو موضوع جداگانه است . رویکرد جدید در تأمین اجتماعی بدنبال راه حلهایی است که کارگران بدون توجه به جنسیت قادر به استفاده از حمایت اصی باشند که تضمین کننده برابری با سایر کارگران است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender in Social Security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • social security
  • Women