ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار

حسن حاله؛ احمد ماکویی؛ آزاده دباغی؛ حشمت السادات معینی¬فر

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1386

چکیده
  تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل شده است. تعدد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم‌ها می‌افزاید. از این رو، بالاخص در دو دهه اخیر، روش‌های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسائل تصمیم‌گیری ...  بیشتر