دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای

حسن‌رضا زین?آبادی؛ کیوان صالحی؛ کورش پرند

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1386

چکیده
  هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای با اهداف مختلف، به‌ویژه تدارک زمینه های هدایت دانش‌آموزان به اشتغال و ادامه تحصیل تأسیس شده‌اند. اما کیفیت پایین آنها و نبود ظرفیت های لازم در جامعه و وجود انواع نابرابری‌های جنسیتی در بازارکار، موانعی جدی در راه تحقق این اهداف در هنرستان‌های دخترانه بوده و ذهنیت نامطلوبی بروندادهای آنها را تقویت کرده ...  بیشتر