تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق

محمّداسماعیل ریاحی؛ اکبر علیوردی؛ سیاوش بهرامی‌کاکاوند

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، توصیف‌ و تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان کرمانشاه با استفاده از مفاهیم موجود در نظریه‌های همسان همسری، مبادله و شبکه بوده است. تحقیق حاضر، با استفاده‌ از روش پیمایش انجام شد و برای جمع‌آوری اطلاعات، «پرسشنامه همراه با مصاحبه» به‌کار گرفته شده است. جامعه‌ی آماری، 6410 نفر ...  بیشتر