عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران

شراره مهدی¬زاده؛ ناهید صالحی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  : این مقاله بر این فرض شکل گرفته است که اشتغال زنان و نیز قدرت مالی و نگرش‌های جنسیتی آنان، ضرورت‌های کارکردی جدیدی را در تقسیم نقش‌های خانگی ایجاب نموده است و اثراتی بر روابط زوجین باقی گذاشته است که نظام سنتی حاکم بر روابط زوجین را به چالش می‌کشد. هدف از انجام این تحقیق، شناخت تأثیر وضعیت اشتغال زنان (زنان بهورز) ، قدرت مالی و نگرش‌های ...  بیشتر