نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد جامعه¬شناسی از دانشگاه الزهرا

چکیده

: این مقاله بر این فرض شکل گرفته است که اشتغال زنان و نیز قدرت مالی و نگرش‌های جنسیتی آنان، ضرورت‌های کارکردی جدیدی را در تقسیم نقش‌های خانگی ایجاب نموده است و اثراتی بر روابط زوجین باقی گذاشته است که نظام سنتی حاکم بر روابط زوجین را به چالش می‌کشد. هدف از انجام این تحقیق، شناخت تأثیر وضعیت اشتغال زنان (زنان بهورز) ، قدرت مالی و نگرش‌های جنسیتی؛ بر روابط زوجین در ابعاد قدرت تصمیم‌گیری و تقسیم‌کار خانگی در خانواده‌های روستایی استان تهران است.
سنجه روابط زوجین از دو بُعد میزان قدرت تصمیم‌گیری زنان در امور اساسی خانواده و میزان مشارکت همسران‌شان با آنان در انجام کارهای مربوط به خانه ساخته شد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای بالغ بر400 نفر از زنان بهورز و خانه‌دار ساکن در روستاهای اطراف استان تهران و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. برای تحلیل اطلاعات از مقایسه درصدها و میانگین‌ها، ضرایب همبستگی r پیرسون و eta ، آزمون t استیودنت و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که زنان بهورز که شغلی متفاوت از مشاغل سنتی داشته و در تعامل با محیط و افراد خارج از روستا هستند؛ و همچنین زنانی که تمکن مالی دارند، بیشتر بر پایه تقسیم کار مشارکتی در خانواده عمل می‌کنند و سهم بیشتری در اتخاذ تصمیمات مربوط به خانواده دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Couple's Relationship among Rural Families

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Relationship
  • Division House Holding
  • gender roles