احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره

یوسف اباذری؛ سهیلا صادقی فسایی؛ نفیسه حمیدی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1387

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی احساس ناامنی در تجربه‌ای است که زنان از زندگی روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممکن است فضاهای شهری مخاطرات گوناگونی را برای اقشار اجتماعی مختلف ایجاد کند، اما به‌نظر می‌رسد زنان به دلیل داشتن بدن زنانه‌ای که می‌تواند از سوی مردان با خطراتی چون تجاوز و اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ویژه‌ای از احساس ناامنی ...  بیشتر