نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظری- فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی احساس ناامنی در تجربه‌ای است که زنان از زندگی روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممکن است فضاهای شهری مخاطرات گوناگونی را برای اقشار اجتماعی مختلف ایجاد کند، اما به‌نظر می‌رسد زنان به دلیل داشتن بدن زنانه‌ای که می‌تواند از سوی مردان با خطراتی چون تجاوز و اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ویژه‌ای از احساس ناامنی از زندگی در فضای شهری را تجربه می‌کنند و این تجربه در میان گروه‌های مختلف زنان و در طبقات اجتماعی مختلف، دارای برخی ویژگی‌های مشابه است. برای تشریح این تجربه ویژه زنانه، در این مقاله به مصاحبه با چهل تن از زنان ساکن در شهر تهران پرداخته و از آنان خواسته‌ایم که به تشریح نحوه مدیریت بدن خود در مواجهه با خطرات شهری و نیز احساس ناامنی حاصل از زندگی و آمد و شد در فضاهای شهری بپردازند

عنوان مقاله [English]

Insecurity Feeling in Female Experience of Everyday Life

چکیده [English]

This article tries to study female insecurity feeling in everyday life in civic spaces. Although there are different kinds of insecurity in civic spaces for people of different strata, but it seams that women experience a special kind of insecurity feeling which is common among women of different groups and social classes. This is mostly due to their female body which is susceptible to rape and violence by men. To study this kind of female experience, 40 women residing in Tehran are interviewed and they are asked to explain how they manage their body when encountering such dangers in civic spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday life
  • Lived Experience
  • Female Experience
  • Resistance
  • Strategy
  • tactic
  • body