تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی

حیدر جانعلی¬زاده چوب¬بستی؛ اعظم مقیمی؛ مجید امینی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  موضوع بررسی جایگاه زنان در علم در برخی از کشورهای جهان مورد کنکاش علمی واقع شده است، اما میزان تحقیقات علمی در این خصوص، و به‌ویژه تبیین جامعه‌شناختی جایگاه حرفه‌ای زنان دانشگاهی در ایران اندک بوده و در دانشگاه اصفهان پژوهشی یافت نشده است. برای کم کردن خلأ تحقیقاتی در این خصوص، این پژوهش سعی کرده است تا به جستجوی پاسخ علمی برای سه ...  بیشتر