«سلامت زنان» از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران

ابو¬علی ودادهیر؛ سیدمحمدهانی ساداتی؛ بتول احمدی

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  این مقاله به دلیل اهمیت فراوان و روزافزون موضوع «سلامت زنان» و با هدف تعیین میزان و چگونگی دانش علمی تولید شده در این زمینه، به تحلیل محتوای کمّی مقالات منتشره در ده سال اخیر پنج مجلة علمی- پژوهشی فعال در حوزة بهداشت و سلامت پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده، در مجلات مورد بررسی و بین سال‌های 1375 تا 1385 (دهة اخیر)، مجموعاً 1069 مقاله فارسی ...  بیشتر