نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم¬اجتماعی- مطالعات زنان دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت و سرپرست کمیتة تحقیقات سلامت زنان دانشکدة بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

این مقاله به دلیل اهمیت فراوان و روزافزون موضوع «سلامت زنان» و با هدف تعیین میزان و چگونگی دانش علمی تولید شده در این زمینه، به تحلیل محتوای کمّی مقالات منتشره در ده سال اخیر پنج مجلة علمی- پژوهشی فعال در حوزة بهداشت و سلامت پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده، در مجلات مورد بررسی و بین سال‌های 1375 تا 1385 (دهة اخیر)، مجموعاً 1069 مقاله فارسی در 102 شماره و در زمینة بهداشت و سلامت به چاپ رسیده است که در این میان 177 مقاله (5/16%) در ارتباط با موضوعات مربوط به «بهداشت زنان» تشخیص داده شده و از این تعداد نیز160 مقاله (9/14%) به موضوعات مرتبط با اولویت‌های سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران- با توجه به پژوهش انجام گرفته توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان- پرداخته‌اند. این در حالی‌ است که مجلات علمی مورد تحلیل، تنها به 15 موضوع از 23 موضوع اولویت‌دار مشخص شده در این پژوهش پرداخته و مابقی 8 موضوع را به هیچ وجه مورد توجه قرار نداده بودند. همچنین در میان این 15 موضوع نیز 51% حجم مطالب اختصاص به 3 موضوع نخست (یعنی«مراقبت‌های دوران بارداری و پس از آن»،«سوء تغذیه»و«سرطان‌های زنان») داشته است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، مجلات منتخب علمی حوزة بهداشت و سلامت و جامعة محققین علوم پزشکی، در انجام تحقیقات و ارائة مقاله‌های علمی، سلامت و بهداشت زنان را تا حد نسبتاً زیادی مورد غفلت قرار ‌داده‌اند، به طوری‌که حدود چهل درصد موضوعات مربوط به اولویت‌های سلامت زنان مورد نادیده‌انگاری نسبی و حدود چهل درصد نیز مورد نادیده‌انگاری مطلق ایشان قرار گرفته‌اند. در کل به نظر می‌رسد که بایستی بیش از پیش به موضوع بهداشت و سلامت زنان توجه شده و این حوزه جزو اولویت‌های پژوهشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of Iranians Scientific and Academic Health Journals

چکیده [English]

This paper highlights the increasing importance of "Women's Health" issues and aims to examine and analyze the published scientific papers in this field in five Iranian academic health journals during the last decade, by using content analysis method and gender analysis and feminist theory approach.
According to the result, journals have produced an overall of 1069 papers in 102 journal issues. Among them 177 papers (16/5%) are about women's health and 160 papers (14/9%) are about women's health priority issues in Iran according to a women’s health national survey conducted by Women's Cultural and Social Council.
The published papers are related to only 15 subjects out of 23 priority issues of women's health. It also shows that 51% of these 15 subjects are about the first 3 items (i.e. pregnancy and after pregnancy cares, malnutrition, and women's cancers). However, it seems that analyzed journals and their academic organizations as well as state research institutes should pay further attention to women's health problems and priorities and also try to publish and use the knowledge produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Health
  • Health Priorities
  • Content analysis
  • Health Journals.