آینده‌پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه

زهرا پیشگاهی¬فرد؛ ام¬البنی پولاب

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص‌های متفاوت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن‌ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه‌ای است. با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن‌ها می‌توانند برای ...  بیشتر