نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم وتحقیقات

چکیده

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص‌های متفاوت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن‌ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه‌ای است.
با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن‌ها می‌توانند برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت در خور توجه زنان در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود تدابیر لازم را بیندیشند.
اگر چه سنجش وضعیت زنان در منطقه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اما با توجه به این‌که امروزه توسعه‌یافتگی از عوامل قدرت ملی کشورهاست و قدرت ملی از مسائل مهم جغرافیای سیاسی است، مقاله حاضر تلاش دارد که با ارائه روش و مدل، گامی در راستای این سنجش بردارد.
در این تحقیق از نرم‌افزار SPSS که بیشتر برای ارزیابی، سنجش و تحلیل آمارهای اجتماعی به کار می‌رود استفاده شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای سعی شده جایگاه فعلی کشورها را نسبت به‌هم سنجیده و سپس از طریق تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی جایگاه آنان را در سال 1404 پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future Research of the Status of Women's Higher Education in Middle East

چکیده [English]

Assessment of women's status entails calculating various indices from different fields including scientific, economic, social and political. Calculating these factors and comparing them with that of male indicates a country's development and progress level thus determines their position in the world ranking as compared to other countries.
Although assessment of women's status in the region depends on various parameters, but considering the fact that nowadays development is one of the elements of national power of countries and national power is an important issue in political geography, the present article aims to present new models and methods for the purpose of assessing women's status.
This research has made use of SPSS computer software to conduct evaluation and statistical analysis of data. Using a multi-stage sampling method, the data is collected and the current status of countries is compared and through a time series statistical technique their status in the year 1404 is predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indices of Human Development
  • gender development
  • Outlook.