مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری- شناختی و هیجان‌محور

فریبا حسنی؛ شکوه نوابی¬نژاد؛ رحمت¬الله نورانی¬پور

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1387

چکیده
  : مقاله حاضر برگرفته از یک پژوهش شبه آزمایشی است که با هدف بررسی تأثیر دو روش زوج‌درمانی رفتاری-شناختی و هیجان‌محور بر کاهش افسردگی زوجِ مرد نابارور شکل گرفته‌است. نمونه آماری شامل 30 زوج مرد نابارور از بین مراجعین کلینیک ناباروری کوثر بود که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شده و با استفاده از ...  بیشتر