نویسندگان

1 ? دانش¬آموخته دکتری مشاوره، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه تربیت معلم

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

: مقاله حاضر برگرفته از یک پژوهش شبه آزمایشی است که با هدف بررسی تأثیر دو روش زوج‌درمانی رفتاری-شناختی و هیجان‌محور بر کاهش افسردگی زوجِ مرد نابارور شکل گرفته‌است. نمونه آماری شامل 30 زوج مرد نابارور از بین مراجعین کلینیک ناباروری کوثر بود که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شده و با استفاده از آزمون افسردگی بک-II مورد سنجش قرار گرفتند و داده‌های بدست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های استنباطی حاصل از آزمون غیر پارامتریک یومان ویتنی حاکی از این است که زوج‌درمانی رفتاری-شناختی با اطمینان 99 درصد بر کاهش افسردگی زوج مرد نابارور مؤثر است ( ) اما روش زوج‌درمانی هیجان محور در تغییر میزان افسردگی معنادار نبوده است ( ). همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که جنسیت تأثیر معناداری در میزان کارآیی دو روش زوج درمانی رفتاری-شناختی و هیجان محور بر کاهش افسردگی نداشته است و هر دو رویکرد بر زنان و مردان به‌گونه‌ای یکسان تأثیر می‌گذارد( ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Effectiveness of Two Couple Therapies, CBCT and EFT, on Depression in Infertile Male-factor Pairs

چکیده [English]

This current research is a quasi experimental design which is aimed to study the effectiveness of two couple therapies, Cognitive Behavioral Couple Therapy (CBCT) and Emotional Focused Couple Therapy (EFT), on depression and some other variables in infertile male factor pairs.
The sample includes 30 infertile volunteer pairs from Kosar Infertility Clinic which are placed in an experimental and a control group by applying Beck Depression Inventory (BDI-II) and U-man vitney test.
The results show that depression in CBCT group has a significant difference in comparison with control group (p<%1), while the EFT approach has no significant effect on it (p>%5). The results also reveal that the effect of two approaches on men and women are the same and there is no difference between them in affecting the depression (p>%5).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Couple Therapy
  • factor Pairs
  • Emotional Focused Couple Therapy
  • Depression
  • Infertile Male