تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکل‌های سیاسی کشور در سال 1385

زهرا پیشگاهی¬فرد؛ مژگان دستوری؛ سودابه ابراهیمی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: احزاب به‌عنوان یک نهاد مدنی در جامعه وظیفه‌ی سهیم‌کردن افراد در قدرت سیاسی کشور را بر عهده دارند، بنابراین می‌توانند در سلامت سیستم توزیع قدرت و جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص و در نهایت اصلاح ساختار حکومتی و اداره‌ی کشور بسیار مهم باشند. در این پژوهش میزان مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف ارکان حزبی کشور را ...  بیشتر