خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت‌آبادی

صبا واصفی؛ حسن ذوالفقاری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: ادبیات داستانی یکی از پایگاه‌هایی است که در آن کلیشه‌های جنسیتی بازتولید می‌شود و همانند سایر عرصه‌های علمی، پیوسته چهره‌ای تکراری از زنان ترسیم می‌کند. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در پی مطالعه‌ی این نکته است که چگونه متون ادبی تمایزات جنسی در یک فرهنگ را بازتاب می‌دهد و چگونه به بازنمایی تقسیم‌بندی جنسیتی می‌پردازد. این ...  بیشتر