نویسندگان

چکیده

چکیده: ادبیات داستانی یکی از پایگاه‌هایی است که در آن کلیشه‌های جنسیتی بازتولید می‌شود و همانند سایر عرصه‌های علمی، پیوسته چهره‌ای تکراری از زنان ترسیم می‌کند. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در پی مطالعه‌ی این نکته است که چگونه متون ادبی تمایزات جنسی در یک فرهنگ را بازتاب می‌دهد و چگونه به بازنمایی تقسیم‌بندی جنسیتی می‌پردازد. این نابرابری‌ها درآثار برگزیده‌ی دولت‌آبادی به چه شکل و در چه قالبی نمایش داده می‌شود. روش به‌کار رفته در این پژوهش تحلیل محتوا است. حاصل مطالعه‌ها چنان می‌نماید که در داستان‌های هجرت سلیمان، باشبیرو، جای خالی سلوچ و کلیدر، خشونت نقشی اساسی دارد که با منشأهای متفاوت و در قالب‌های گوناگون (آشکار و پنهان) ظاهر می‌شود و زنان را مغلوب می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence Against Women in Dolatabadi's

چکیده [English]

Fable literature is one of the bases in which sexual stereotypes are reproduced. Like all other scientific fields, it continuously delineates a repetitive image of women. Therefore, this article aims to study how literary texts reflect sexual discrimination in a specific culture and how they deal with reproduction of sexual division; specially how these injustices are drawn in Mr. Dolatabadi's selected works.The Results of the research shows that in Hejrate solyman, Bashobeyro,Jaye khaliye soloch, kalidar story books, harshness plays the main role and appears with various origins and in different forms (clear and hidden) and thus overcomes and defeats women. The method used in this research is content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Violence
  • patriarchy
  • Dolatabadi.