مطالعه‌ی تطبیقی پوشاک بانوان اشکانی و یونانی در دوران هلنیستی

ابوالقاسم دادور؛ الناز حدیدی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: تبادل فرهنگی- هنری و تأثیرات آن به‌خصوص در زمینه‌ی پوشاک زنان در بحرانی‌ترین برهه‌ی تاریخی، یعنی زمان شکل‌گیری سلسله‌ی اشکانیان پس از حمله و ورود بیگانگانی چون اسکندر و یونانیان در قلمرو امپراتوری بزرگ هخامنشیان، و مطالعه‌ی علت تحولات رخ‌داده در نوع البسه زنان در طول تاریخ اشکانیان هدف اصلی مقاله‌ی حاضر است. اشاعه‌ی ...  بیشتر