نویسندگان

چکیده

چکیده: تبادل فرهنگی- هنری و تأثیرات آن به‌خصوص در زمینه‌ی پوشاک زنان در بحرانی‌ترین برهه‌ی تاریخی، یعنی زمان شکل‌گیری سلسله‌ی اشکانیان پس از حمله و ورود بیگانگانی چون اسکندر و یونانیان در قلمرو امپراتوری بزرگ هخامنشیان، و مطالعه‌ی علت تحولات رخ‌داده در نوع البسه زنان در طول تاریخ اشکانیان هدف اصلی مقاله‌ی حاضر است. اشاعه‌ی سبک هلنیسم در شرق و به‌ویژه در ایران موجب تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلفی چون اقتصاد، مذهب، فرهنگ، هنر و ... شد و درک این مطلب که میزان نفود فرهنگ جدید در تمدن کهن ایرانی تا چه حد بوده است از اهمیتی ویژه‌ برخوردار است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است انواع تن‌پوش زنان در هر دو تمدنِ ایران و یونان مطالعه و پس از تشریح جزییات پوشاک آن‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه و میزان تأثیر و تأثر متقابل دو تمدن در این زمینه تجزیه و تحلیل شود. روش کار در تحقیق، اسنادی است و نتیجه‌های به‌دست آمده نشان می‌دهند که فرهنگ پوشش ایرانیان و یونانیان، به‌علت رخداد جنگ‌های متعدد میان دو تمدن و نفوذ عوامل متقابل در سبک هنری هر یک از آن‌ها، دارای روابطی معنادار و عمیق بوده است و در زمینه‌ی نوع دوخت و تزیینات لباس به‌طور کاملا متأثر از یکدیگرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Greek and Parthian Women’s Clothing During Hellenism

چکیده [English]

This article is aimed at investigating the Cultural-artistic exchange and its influence on female costumes in the most critical part of the history; that is during the formation of the Parthian Kingdom in the great Achaemenid’s realm after the invasion of foreigners such as Alexandra and the Greek. This paper also examines the causes that have lead to transformations in the type of woman's clothing during the Parthian history. The dissemination of Hellenism in East especially Iran led to great changes in various fields such as economics, religion, culture, art and etc. Therefore it is significant to understand the extent to which the new culture has penetrated into the ancient Persian civilization. In this article different types of women's clothing are analyzed in Iranian and Greek civilization. The details of each piece of clothing are delineated and the similarities and differences are compared and contrasted. The article also analyzes the extent to which the two civilizations have mutually influenced each other. The method of research is documental analysis and the results reveal that the culture of Iranian and Greek clothing have significant and deeply rooted relationship with each other which is mainly due to various wars between the two civilizations and the influence of counter factors in artistic style of each civilization thus the type of tailoring and styles of ornament are mutually influenced by each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Clothing
  • Greek
  • Parthian
  • Hellenism