شناسایی موانع‌اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک‌ ملی شهر تهران به موقعیت‌های‌ مدیریتی

جعفر هزار جریبی؛ اعظم پیله‌وری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2012.28686

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به موقعیت‌های مدیریتی انجام شده است. بدین منظور براساس نظریه سقف شیشه‌ای و تعارض نقش فرضیات تحقیق مطرح گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانک‌های ملی شهر تهران بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 323 نفر به عنوان پاسخ‌گو ...  بیشتر