نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به موقعیت‌های مدیریتی انجام شده است. بدین منظور براساس نظریه سقف شیشه‌ای و تعارض نقش فرضیات تحقیق مطرح گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانک‌های ملی شهر تهران بوده که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 323 نفر به عنوان پاسخ‌گو انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع اجتماعی موجود در دستیابی زنان به موقعیت‌های مدیریتی مسئولیت‌های خانوادگی زنان، تفکرات قالبی در زنان و وجود ملاحظات ارتباطی است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین تحصیلات زنان و دستیابی آنان به موقعیت‌های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the Social Barriers for Female Staff of Bank Melli in Tehran to Access Managerial Positions

نویسندگان [English]

  • Jafar Hezarjaribi 1
  • Azam Pilevari 2

چکیده [English]

This research has been conducted to study the social barriers for women to have managerial positions. To this end the Glass Ceiling theory and Role Conflict hypothesis have been proposed. The statistical population has been 323 employed female staff of Bank Melli in Tehran who were selected through systematic sampling based on Cochran’s sampling formula. Findings suggest that the main social obstacles for women to gain managerial position are: women’s family responsibilities, stereotypical thoughts and relationship considerations. The results also show that there is a significant relationship between women’s educational status and their access to managerial positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glass ceiling
  • managerial positions
  • role conflict.
  • social barriers
  • stereotypical thoughts