سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران

محمد اسحاقی؛ سیده فاطمه محبی؛ ستار پروین؛ فریبرز محمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.29484

چکیده
  این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه‌های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه ...  بیشتر