نویسندگان

1 دکترای حقوق جزا و استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

3 دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی( ره)

4 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه‌های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه و همین تعداد زن غیرمتقاضی طلاق برحسب مناطق جنوب، شرق، غرب و شمال تهران تکمیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از نظر مؤلفه‌های نظم اجتماعی، سرمایه‌های زوجین و همسان همسری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل را می‌توان از جمله مؤلفه‌های مؤثر در گرایش زنان شهر تهران به طلاق محسوب نمود. در این تحقیق نتایج رگرسیون لجستیک جهت بررسی احتمال طلاق نیز نشان می‌دهد که احتمال رخ ندادن طلاق برای کسی که هم دارای نظم درون خانواده و هم دارای سرمایه‌های زوجینی و هم دارای نگرش منفی نسبت به طلاق است و نیز از همسانی زوجینی برخوردار می‌باشد 59 درصد است و نیز برعکس 41 درصد احتمال دارد فردی که دارای این شرایط نیز می‌باشد، باز هم طلاق بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Social Factors Affecting Women’s Divorce Request in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eshaghi 1
  • Seyyedeh Fatemeh Mohebbi 2
  • Satar Parvin 3
  • Fariborz Mohammadi 4

چکیده [English]

This study examines the factors influencing women’s quest of divorce in Tehran. The research framework is based on the theory of order (within the family), social capital theory, and matching partnership. Research method was survey and the instrument of the study was questionnaires. 239 seeking divorce women and the same number of non-seeking divorce women were given the questionnaires. They were selected from different parts of Tehran, north, south, west and east. The findings reveal that in terms of social order, couple’s funds, matching partnership, there is a significant difference between the two groups which could be among the factors women in Tehran tend to divorce. Logistic regression results show that the probability for the divorce not to happen for those couples who enjoy within family order, partnership capital and negative point of view towards divorce and matching partnership, is 59 per cent. On the other hand it is 41 percent possible for the couples to have the above mentioned conditions and still divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce applicant
  • Divorce request
  • matching partnership.
  • partnership capital
  • Social capital
  • within family order