سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ای در ایران (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی ملی)

عبدالحسین کلانتری؛ حسین حسنی؛ اکرم علیپور درواری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 79-99

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30576

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل تأثیر متغیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ها و ترجیح و اولویت دادن برخی از این رسانه‌ها و محتواهای آنها در جامعه ایران است. مطالعاتی که در زمینه نسبت میان رسانه‌ها و جنسیت صورت گرفته است، بیشتر بر مباحثی همانند بازنمایی، تحلیل دریافت و ژانرهای مورد علاقه زنان پرداخته‌اند. به طورکلی، جنسیت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف و ...  بیشتر