نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه تهران

3 کارشناس نرم افزاری (دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات پردیس کیش دانشگاه تهران)

چکیده

هدف این مقاله تحلیل تأثیر متغیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ها و ترجیح و اولویت دادن برخی از این رسانه‌ها و محتواهای آنها در جامعه ایران است. مطالعاتی که در زمینه نسبت میان رسانه‌ها و جنسیت صورت گرفته است، بیشتر بر مباحثی همانند بازنمایی، تحلیل دریافت و ژانرهای مورد علاقه زنان پرداخته‌اند. به طورکلی، جنسیت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف و استفاده از رسانه‌های گوناگون دارد و مطالعات مرتبط با نوع و محتواهای رسانه‌ای مورد استفاده از این منظر جایگاه ویژه‌ای در مطالعات ارتباطی دارد. بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته درباره مصرف جنسیتی رسانه-ها، بر زنان متمرکز شده‌اند؛ در اینجا نیز توجه به موضوع نسبت رسانه‌ها و جنسیت، با اولویت به زنان مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مسأله اصلی در اینجا این است که جنسیت در استفاده از رسانه‌های گوناگون با توجه به رضایتمندی‌های مختلفی که ایجاد می‌کنند تا چه میزان عاملی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که در مجموع جنسیت - به استثناء رسانه نوین اینترنت، که همانند اکثر نقاط جهان تحت سلطه مردان قرار دارد- در نوع رسانه مورد استفاده در ایران عاملی تعیین‌کننده محسوب نمی‌شود که می‌تواند دال بر برابری جنسیتی در ایران، دست‌کم از منظر مصرف رسانه‌ای باشد.

عنوان مقاله [English]

Gender and Media: A Comparative Analysis of Impact of Gender on Media Usagein Iran-(Secondary Analysis of Survey of National Data)

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Kalantari 1
  • Hossein Hassani 2
  • Akram Alipour Darvari 3

چکیده [English]

The objective of the paper is to analyzethe impact of gender on media usage, and the preference and precedence given to various types of this media and their contents, in Iranian Society. Most of the relevant studies concentrate on representation, reception analysis and on the norms of women’s favorite genres. In general, gender plays a determining role in the use of different media sources and research concerningthis issue, has aspecial position in media studies. Most gender-based studies on media usagehave focused their attention on women; likewise, in this paper, we have also preferred to concentrate our attention onwomen.The main question is to investigate,taking into consideration the different kinds of pleasures and preferences, to what extent the gender variable could be a determining factor. Findings show that, with the exception of the internet,which is dominated worldwide by men, in general, gender is not a determining factor in researching the norms of media usage in Iran. This conclusion could imply gender equality in Iran, at least in terms of media usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Media
  • media usage
  • Radio
  • Satellite channels
  • TV.