سنجش عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان

امید قادرزاده؛ حجت اله یوسفوند

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 101-126

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30577

چکیده
  با توجه به اهمیت مشارکت‌ مدنی به عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه‌ی میزان مشارکت ‌مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین مشارکت مدنی ...  بیشتر