نویسندگان

1 استادیارجامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

با توجه به اهمیت مشارکت‌ مدنی به عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه‌ی میزان مشارکت ‌مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین مشارکت مدنی زنان معادل 2/59 درصد بود که بر مبنای یک مقیاس صفر تا 100 متوسط ارزیابی می‌شود. در میان گونه‌های مشارکت ‌مدنی، نوع غالب مشارکت ‌مذهبی بوده و مشارکت ‌نهادی (انجمنی) در پایین-ترین سطح قرار داشته است. تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نشان می‌دهد که مشارکت‌ مدنی زنان به ترتیب شدت رابطه با متغیرهای میزان منابع در دسترس زنان، گستره روابط ‌اجتماعی، اثربخشی‌ اجتماعی، وضع تأهل و سن مربوط است. متغیرهای مذکور در مجموع 54 درصد تغییرات مشارکت ‌مدنی زنان را تبیین می‌کنند. در بخش پایانی مطالعه، دلالت‌های یافته‌ها و نتایج تحقیق در زمینه مطالعات آتی و سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Sociological Factors Effective in Women’s Civic Participation

نویسندگان [English]

  • Omid Ghaderzadeh 1
  • Hojatallah Yousefvand 2

چکیده [English]

With respect to the importance of civic participation as the main index of social development, this research aims at studying the rate of female civic participation, and its categories, according to the conceptual apparatus of Putnam. The research was carried out by means of a survey, using a questionnaire; during which 370 women, aged 18 to 45 years old, from Aleshtar, were interviewed. Findings show that the average rate of civic participation among women was equivalent to 59.2%, which, on a scale of 0 to 100, was evaluated as intermediate. Among the categories of civic participation, religious activities were ranked most prominent, with institutional (associational) activities being least popular. Multiple regression analysis, shows that women’s civic participation is based on the intensity of relationship, which is interconnected with variables such as the amount of available resources, scope of social relations, social efficacy, marriage status and age.The above variables explain a 54% overall change in women’s civic participation. At the conclusion of this study, implications of the findings in the field of future studies and cultural and social policy making, have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • available resources.
  • civic participation
  • institutional participation
  • religious participation
  • scope of social relations
  • social efficacy
  • Women